C kategorijas darbībai

C kategorijas darbības apliecinājums (atļauja)

Kādiem uzņēmumiem tāds ir nepieciešams, un kā to saņemt

Uzņēmumiem, kuri veic vienu vai vairākas MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības, ir nepieciešams C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums (atļauja).

Piesārņojošās darbības apliecinājums tiek izsniegts objektam vienā noteiktā adresē! Ja uzņēmumam ir vairāki līdzīgi objekti, tad katram objektam ir nepieciešams savs apliecinājums.

Apliecinājuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no saimnieciskās darbības un tās radītā vides piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšanai var būt nepieciešams sagatavot vairākus dokumentus. Nozīmīgākie no tiem ir šādi:

IESPĒJAMS: Tehniskie noteikumi

Ja uzņēmuma darbība atbilst kādai no MK noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā minētajām darbībām, tam pirms darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus. Tos sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Ja uzņēmums rada nozīmīgu piesārņojošo vielu emisiju, tam ir nepieciešams veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma darbības rezultātā apkārtējā vidē netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTS: Iesniegums apliecinājuma saņemšanai vai grozīšanai

Lai saņemtu C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Obligātā iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests varētu novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Atbilstoši paraugam, iesniegumā ir dažādas sadaļas, kurās ir prasīts norādīt dažādu uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošu informāciju – darbības aprakstu, informāciju par izmantotajām ķīmiskajām vielām un ūdens resursiem, par darbības rezultātā radītajiem notekūdeņiem, gaisa piesārņojumu, atkritumiem u. c. informāciju. Iesniegumam ir arī jāpievieno dažādi pielikumi, piemēram, darbības vietas teritorijas plānojums un atrašanās vieta kartē, līgumu kopijas ar atkritumu apsaimniekotājiem u. c.

Aizpildīts iesniegums kopā ar pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšana un grozīšana

Balstoties uz iesniegumā minēto informāciju, Valsts vides dienests sagatavo jaunu vai groza (atjaunina) esošo piesārņojošās darbības apliecinājumu. Apliecinājumā tiek norādīti galvenie uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošie dati, kā arī izvirzīti nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai apliecinājumu saglabātu, piemēram, reizi gadā iesniegt atskaites par gaisa piesārņojumu vai radītajiem atkritumiem.

Mēs varam palīdzēt iegūt piesārņojošās darbības apliecinājumu!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vides dokumentu sagatavošanā, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” sagatavos obligāto iesniegumu un palīdzēs iegūt jaunu vai atjaunināt esošu piesārņojošās darbības apliecinājumu!

Lai uzzinātu vairāk par jauna apliecinājuma saņemšanu un esoša apliecinājuma grozīšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

RAKSTIET:

info@videsdokumenti.lv