Smakas emisijai

Smakas emisijas limitu projekts

Kādiem uzņēmumiem tas ir vajadzīgs, un kā to iegūt

Uzņēmumiem, kuri, veicot A vai B kategorijas piesārņojošo darbību, rada nozīmīgu smakas emisiju, ir nepieciešams izstrādāt smakas emisijas limitu projektu (SELP) atbilstoši MK noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

Smakas emisijas limitu projekta galvenais uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka uzņēmuma radītās smakas emisijas rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktais gaisa kvalitātes normatīvs (smakas mērķlielums).

Ja uzņēmums rada gan smakas, gan piesārņojošo vielu emisiju, tam ir nepieciešams viens limitu projekts, kurā ir iekļauta abu veidu emisija.

Smakas emisijas limitu projekts

Smakas emisijas limitu projekta izstrādes gaita

Smakas emisijas limitu projekta izstrādi var iedalīt atsevišķos posmos, kuri tiek veikti šādā secībā:

1

OBLIGĀTI: Informācijas un izejas datu apkopošana

Vispirms tiek apkopota smakas emisijas limitu projekta izstrādei nepieciešamā informācija: kādi tehnoloģiskie procesi rada emisiju; tehnoloģisko procesu raksturojošie dati; emisijas avota darbības ilgums un dinamika un tml.
2

IESPĒJAMS: Smakas emisijas mērījumu veikšana

Tā kā smakas emisijas avotiem bieži vien nav pieejami emisijas faktori, smakas emisija tiek rēķināta, izmantojot instrumentālo smakas emisijas mērījumu rezultātus. Ja literatūrā nav atrodami dati par faktisko smakas emisiju no identiska vai līdzvērtīga emisijas avota, tad smakas emisijas mērījumi ir jāveic objektā, kuram tiek izstrādāts limitu projekts.
3

OBLIGĀTI: Smakas emisijas daudzuma aprēķins

Izmantojot instrumentālo smakas emisijas mērījumu rezultātus un uzņēmumā esošo tehnoloģisko darbību raksturojošos datus, katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam tiek aprēķināta maksimālā iespējamā smakas emisija (emisijas limiti).
4

OBLIGĀTI: Izkliedes modelēšana un tās rezultātu analīze

Izmantojot aprēķinātos smakas emisijas apjomus, kā arī datus par fona piesārņojumu un meteoroloģiskajiem apstākļiem, ar īpašu datorprogrammu tiek veikti izkliedes aprēķini jeb modelēšana. Modelēšana parāda, kā smaka izkliedēsies tuvākajā apkārtnē un vai tās koncentrācija nepārsniegs MK noteikumos Nr. 724 noteikto gaisa kvalitātes normatīvu (smakas mērķlielumu).

Uzzināt vairāk

5

IESPĒJAMS: Jutīguma analīzes veikšana

Ja izkliedes modelēšanas rezultātos smakas koncentrācija pārsniedz 70 % no gaisa kvalitātes normatīva, tad, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 prasībām, ir jāveic jutīguma analīze. Tās ietvaros tiek veikta specifiska, padziļināta izkliedes modelēšana, lai rūpīgāk pārliecinātos, ka gaisa kvalitātes normatīvs netiks pārsniegts.

Smakas emisijas limitu projekta izstrāde

Smakas emisijas limitu projekts

Ņemot vērā, ka uzņēmumi un to izmantotās tehnoloģijas atšķiras, smakas emisijas limitu projekta izstrādes laiks var būtiski atšķirties. Tas ir atkarīgs no emisijas avotu skaita, tehnoloģisko procesu specifikas, emitēto piesārņojošo vielu daudzuma u. c.

Lielākoties smakas emisijas limitu projekta izstrāde ilgst 2 mēnešus, taču īpašos gadījumos to var paveikt arī ātrāk.

Tomēr jāņem vērā, ka smakas emisijas limitu projekta izstrādi ietekmē iepriekš grūti paredzami apstākļi, piemēram, instrumentālo smakas emisijas mērījumu rezultāti – ja tie uzrāda lielas smakas koncentrācijas, pieaug varbūtība, ka uzņēmumam būs jāveic augstāk minētā jutīguma analīze, kas aizņem papildu laiku. Tāpat arī nav izslēgts, ka izkliedes modelēšana uzrāda gaisa kvalitātes normatīva pārsniegumu – tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, kas var būt laikietilpīgi.

Mēs varam izstrādāt smakas emisijas limitu projektu!

Mūsu ilggadējā pieredze vides dokumentu izstrādē ir ļāvusi uzkrāt ievērojamas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu lielam tehnoloģisko procesu skaitam un dažādām problēmu situācijām.

“Vides dokumenti” var izstrādāt smakas emisijas limitu projektu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par smakas emisijas limitu projekta izstrādi un tā gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv