C kategorijas darbībai

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Kādiem uzņēmumiem tas ir vajadzīgs, un kā to iegūt

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”, emisijas limitu projekts ir nepieciešams tikai A un B kategorijas piesārņojošajām darbībām. C kategorijas piesārņojošajām darbībām savukārt ir nepieciešams ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums.

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka uzņēmuma radītās piesārņojošo vielu emisijas rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma izstrādes gaita

Izvērtējuma izstrādi var iedalīt atsevišķos posmos, kuri tiek veikti šādā secībā:

1

OBLIGĀTI: Informācijas un izejas datu apkopošana

Vispirms tiek apkopota izvērtējuma izstrādei nepieciešamā informācija: kādi tehnoloģiskie procesi rada emisiju; tehnoloģisko procesu raksturojošie dati (piemēram, katla jauda, kurināmā patēriņš, skursteņa augstums u. c.); emisijas avota darbības ilgums un dinamika un tml.
2

OBLIGĀTI: Emisijas daudzuma aprēķins

Izmantojot MK noteikumos Nr. 1015 vai citur reglamentētas aprēķinu metodes, kā arī uzņēmumā esošo tehnoloģisko darbību raksturojošos datus, katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam tiek aprēķināta maksimālā iespējamā gaisu piesārņojošo vielu emisija.
3

OBLIGĀTI: Indikatīva izkliedes modelēšana un tās rezultātu analīze

Izmantojot aprēķinātos emisijas apjomus, kā arī datus par raksturīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, ar īpašu datorprogrammu tiek veikta indikatīva izkliedes modelēšana. Modelēšana parāda, vai uzņēmuma darbības rezultātā tiek radīts gaisa kvalitātes normatīvu pārsnieguma risks.
4

IESPĒJAMS: Korekciju veikšana

Ja indikatīvā izkliedes modelēšana uzrāda, ka pastāv gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas risks, ir jāveic korekcijas emisijas aprēķinos – jāmeklē iespējas samazināt emisiju, uzlabot piesārņojošo vielu izkliedi utt.

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma izstrāde

Ņemot vērā, ka uzņēmumi un to izmantotās tehnoloģijas atšķiras, ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma izstrāde var prasīt atšķirīgu laika un resursu ieguldījumu. Tas ir atkarīgs no emisijas avotu skaita, tehnoloģisko procesu specifikas, emitēto piesārņojošo vielu daudzuma u. c.

Lielākoties izvērtējuma izstrāde C kategorijas piesārņojošajai darbībai ilgst aptuveni 1 mēnesi. Tomēr ir jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos izvērtējums var uzrādīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu risku. Tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, kā rezultātā izvērtējuma izstrāde var būt ilgāka.

Mēs varam izstrādāt ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu!

Mūsu ilggadējā pieredze dažādu vides dokumentu izstrādē ir ļāvusi uzkrāt ievērojamas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu lielam tehnoloģisko procesu skaitam un dažādām problēmu situācijām.

“Vides dokumenti” var izstrādāt ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par ietekmes izvērtējuma izstrādi un tā gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv