A un B kategorijas darbībai

Emisijas limitu projekts A un B kategorijas darbībai

Kādiem uzņēmumiem tas ir vajadzīgs, un kā to iegūt

Uzņēmumiem, kuri, veicot A vai B kategorijas piesārņojošo darbību, rada nozīmīgu gaisu piesārņojošo vielu emisiju atmosfērā, ir nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (SPAELP) atbilstoši MK noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

Emisijas limitu projekta galvenais uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka uzņēmuma radītās piesārņojošo vielu emisijas rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Emisijas limitu projekts A un B kategorijas darbībai

Emisijas limitu projekta izstrādes gaita

Emisijas limitu projekta izstrādi var iedalīt atsevišķos posmos, kuri tiek veikti šādā secībā:

1

OBLIGĀTI: Informācijas un izejas datu apkopošana

Vispirms tiek apkopota emisijas limitu projekta izstrādei nepieciešamā informācija: kādi tehnoloģiskie procesi rada emisiju; tehnoloģisko procesu raksturojošie dati (piemēram, katla jauda, kurināmā patēriņš, skursteņa augstums u. c.); emisijas avota darbības ilgums un dinamika un tml.
2

OBLIGĀTI: Emisijas daudzuma aprēķins

Izmantojot MK noteikumos Nr. 182 dotās aprēķinu metodes un uzņēmumā esošo tehnoloģisko darbību raksturojošos datus, katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam tiek aprēķināta maksimālā iespējamā gaisu piesārņojošo vielu emisija (emisijas limiti).
3

OBLIGĀTI: Izkliedes modelēšana un tās rezultātu analīze

Izmantojot aprēķinātos emisijas apjomus, kā arī datus par fona piesārņojumu un raksturīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, ar īpašu datorprogrammu tiek veikti izkliedes aprēķini jeb modelēšana. Modelēšana parāda, kā piesārņojošās vielas izkliedēsies tuvākajā apkārtnē un vai to koncentrācijas nepārsniegs MK noteikumos Nr. 1290 noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

Uzzināt vairāk

4

IESPĒJAMS: Jutīguma analīzes veikšana

Ja izkliedes modelēšanas rezultātos kādai no piesārņojošajām vielām koncentrācija pārsniedz 70 % no gaisa kvalitātes normatīva, tad, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 prasībām, ir jāveic jutīguma analīze. Tās ietvaros tiek veikta specifiska, padziļināta izkliedes modelēšana, lai rūpīgāk pārliecinātos, ka gaisa kvalitātes normatīvi netiks pārsniegti.

Emisijas limitu projekta izstrāde

Ņemot vērā, ka uzņēmumi un to izmantotās tehnoloģijas atšķiras, emisijas limitu projekta izstrāde var prasīt atšķirīgu laika un resursu ieguldījumu. Tas ir atkarīgs no emisijas avotu skaita, tehnoloģisko procesu specifikas, emitēto piesārņojošo vielu daudzuma u. c.

Emisijas limitu projekts A un B kategorijas darbībai

Lielākoties emisijas limitu projekta izstrāde ilgst aptuveni 1 mēnesi, tomēr jāņem vērā, ka to ietekmē arī iepriekš grūti paredzami apstākļi, piemēram, uzņēmuma apkārtnē esošais fona piesārņojums – ja fona piesārņojums ir augsts, pieaug varbūtība, ka uzņēmumam būs jāveic augstāk minētā jutīguma analīze, kas izstrādi paildzina. Tāpat arī gadījumos, kad uzņēmums rada lielu emisijas apjomu, izkliedes modelēšana var uzrādīt arī gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumus – tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, un arī tas izstrādi paildzina.

Instrumentālie emisijas mērījumi

Lielākoties emisijas apjomi tiek aprēķināti, izmantojot dažādās aprēķinu metodikās dotos emisijas faktorus, taču ne visiem tehnoloģiskajiem procesiem tie ir pieejami. Šādos gadījumos risinājums ir veikt instrumentālos emisijas mērījumus un emisijas apjomus aprēķināt, izmantojot mērījumos iegūtos datus par faktisko emisiju.

Šādu mērījumu veikšanai mēs izmantojam “Vides impulss” laboratorijas pakalpojumus, ar kuru mums ir izveidojusies veiksmīga un auglīga sadarbība. “Vides impulss” laboratorija ir akreditēta veikt šādus mērījumus, turklāt ilgstošā sadarbība mums ļauj tos pasūtīt ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Mēs varam izstrādāt emisijas limitu projektu!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze emisijas limitu projektu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” var izstrādāt emisijas limitu projektu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par emisijas limitu projekta izstrādi un tā gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv