Emisijas limitu projekti

Emisijas limitu projekti

Kādi tie ir, un kādiem uzņēmumiem tie ir vajadzīgi

Ja uzņēmums veic A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību, kura rada piesārņojošo vielu un/vai smakas emisiju gaisā, uzņēmumam ir nepieciešams izstrādāt Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu (SPAEL) projektu.

Emisijas limitu projekta galvenais uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka uzņēmuma radītās piesārņojošo vielu emisijas rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Emisijas limitu projektu iedalījums

Atkarībā no piesārņojošās darbības kategorijas, emisijas limitu projektu izstrādei ir atšķirīgas prasības un uzdevumi. Tāpat savas atšķirības ir arī smakas emisijas limitu projektiem.

A un B kategorijai

Precīzs aprēķins, detalizēta modelēšana

Emisijas apjomi tiek aprēķināti, izmantojot normatīvajos aktos reglamentētas aprēķinu metodes. Izkliedes modelēšanā tiek noteiktas precīzas piesārņojošo vielu koncentrācijas.

C kategorijai

Vienkāršoti aprēķini, indikatīva modelēšana

Tiek pieļautas dažādas emisijas apjomu aprēķinu pieejas. Izkliedes modelēšana indikatīvi uzrāda, vai pastāv gaisa kvalitātes normatīvu pārsnieguma risks.

Smakas emisijai

Aprēķinus veic, izmantojot mērījumu rezultātus

Tā kā smakas emisijas avotiem faktiski nav pieejami emisijas faktori, smakas emisija tiek rēķināta, izmantojot instrumentālo smakas emisijas mērījumu rezultātus.

Reglamentējošie normatīvie akti

Emisijas limitu projektu izstrādi reglamentē normatīvie akti:

  • A un B kategorijas piesārņojošajām darbībām emisijas limitu projekts tiek izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.
  • C kategorijas piesārņojošajai darbībai, ja tā ir katlumāja ar jaudu no 0.2 MW līdz 1.0 MW, emisijas limitu projekts tiek izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
  • Smakas emisijai limitu projekts tiek izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” un MK noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm [..]” prasībām.

Ja uzņēmums veic vairākas piesārņojošās darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, tad uzņēmumam ir nepieciešams viens emisijas limitu projekts – tās kategorijas limitu projekts, kurai ir noteiktas stingrākas prasības.

Ja uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā rodas gan piesārņojošo vielu, gan smakas emisija, tiek izstrādāts viens emisijas limitu projekts, kurā tiek iekļauta gan piesārņojošo vielu, gan smakas emisija.

Mēs varam izstrādāt emisijas limitu projektu!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze emisijas limitu projektu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” var izstrādāt emisijas limitu projektu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par emisijas limitu projektiem un to izstrādi, aicinām sazināties ar mums, un mēs Jums izstāstīsim to, kas ir svarīgs tieši Jums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

RAKSTIET:

info@videsdokumenti.lv