Izkliedes modelēšana

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Kas tā ir, un kā tā tiek veikta

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu (SPAEL) projekta mērķis ir aprēķināt uzņēmuma darbības rezultātā radīto piesārņojošo vielu emisiju un pārliecināties, ka, emitējot aprēķinātos vielu daudzumus, netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi. To pārbauda, veicot izkliedes modelēšanu (izkliedes aprēķinus).

Izkliedes modelēšana tiek veikta ar specializētu datorprogrammu, kura aprēķina, kāda būs paredzamā piesārņojošo vielu koncentrācija uzņēmuma tuvākajā apkārtnē. Šos datus pēc tam ir iespējams salīdzināt ar gaisa kvalitātes normatīviem, lai noteiktu, vai uzņēmuma darbības rezultātā netiks radīts apdraudējums videi un sabiedrības veselībai.

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Izkliedes modelēšanas veikšanas gaita

Izkliedes modelēšana ir kompleksa darbība, kura sastāv no vairākiem posmiem, no kuriem būtiskākie ir šādi:

1

Pamata paramateru ievade

Uzsākot izkliedes modelēšanu, vispirms ir jādefinē koordinātu sistēma, kurā atradīsies modelējamais objekts, jāpievieno karte, jāielādē reljefs un jānosaka citi pamata parametri, kas tiks ņemti vērā, veicot izkliedes modelēšanu.
2

Emisijas avotu ievade

Modelēšanas programmā ir jāievada visi uzņēmuma emisijas avoti un to raksturlielumi – tips, augstums, diametrs, plūsmas ātrums, emisijas ātrums, emisijas dinamika u. c.
3

Aprēķiņa režģa izveide

Lai modelēšanas programma zinātu, kur un kādos punktos ir jārēķina piesārņojošo vielu koncentrācijas, programmā ir jāizveido aprēķinu režģis. Parasti režģis tiek veidots ar aprēķina soli 50 x 50 metri un 2 metrus virs zemes.
4

Meteoroloģisko datu sagatavošana

Veicot izkliedes modelēšanu, aprēķinos ir jāņem vērā darbības vietai raksturīgie meteoroloģiskie dati. Tos ir iespējams iegādāties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).

LVĢMC izsniegtie meteo dati vispirms ir jāievada īpašā datorprogrammā, kas, ņemot vērā attiecīgās meteo stacijas apkārtējās vides specifiku, tos normalizē, lai tie būtu objektīvi un piemērojami arī uzņēmuma darbības vietai. Pārveidotie meteo dati pēc tam ir jāievada modelēšanas programmā.

5

Aprēķinu periodu un procentiļu ievadīšana

Dažādām piesārņojošajām vielām ir atšķirīgi koncentrāciju noteikšanas periodi, kas ir jānorāda modelēšanas programmā. Tāpat arī normatīvie akti pieļauj atkāpes, cik reizes gadā drīkst pārsniegt gaisa kvalitātes normatīvus, kas arī ir jāievada modelēšanas programmā.
6

Tuvāko ēku ievade

Tā kā ēkas ir šķēršļi, kuru ietekmē vējš maina plūsmas virzienu un ātrumu, tās būtiski maina arī piesārņojošo vielu izkliedi. Lai modelēšanas programma to varētu ņemt vērā, tajā ir jāievada, kur un kādas ēkas atrodas uzņēmuma tuvumā.
7

Izkliedes modelēšanas veikšana

Kad visi parametri ir ievadīti, var tikt veikti izkliedes aprēķini. Atkarībā no ievadīto emisijas avotu skaita un specifikas, tas var aizņemt no 1 līdz 30 minūtēm.
8

Rezultātu apstrāde

Kad izkliedes aprēķini ir pabeigti, ir jāapstrādā iegūtie rezultāti – jānosaka piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas, augstākās atļautās koncentrācijas, jāaizpilda izkliedes modelēšanas rezultātu tabulas, jāizveido izkliedes kartes u. c.

Izkliedes modelēšanas veikšana

Lai veiktu izkliedes modelēšanu, ir nepieciešams zināt, kādi emisijas avoti atrodas uzņēmumā, cik daudz un kādas vielas tie emitē, kāda ir to darbības dinamika. Tāpat arī ir nepieciešami uzņēmuma darbības vietai raksturīgie meteoroloģiskie dati un dati par fona piesārņojumu, ko ir iespējams iegādāties LVĢMC, kas tos sagatavo 10 darbdienu laikā.

Atkarībā no emisijas avotu un piesārņojošo vielu skaita, izkliedes modelēšanas ilgums var atšķirties, taču lielākoties tā ilgst 1-2 nedēļas, lai gan īpašos gadījumos to var paveikt arī ātrāk.

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Tomēr jāņem vērā, ka izkliedes modelēšanu ietekmē arī iepriekš grūti paredzami apstākļi, piemēram, uzņēmuma apkārtnē esošais fona piesārņojums. Ja fona piesārņojums ir augsts, pieaug varbūtība, ka rezultāti būs slikti un uzņēmumam, iespējams, būs jāveic jutīguma analīze jeb izkliedes modelēšana, izmantojot pēdējo 3 gadu meteoroloģiskos datus, kas ir papildu darbs. Tāpat arī, ja uzņēmums rada lielu emisijas apjomu, izkliedes modelēšana var uzrādīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumus. Tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, un pēc tam jāveic atkārtota modelēšana.

Mēs varam veikt izkliedes aprēķinus (modelēšanu)!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze emisijas limitu projektu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” var veikt izkliedes modelēšanu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par izkliedes modelēšanu un tās gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv