Izkliedes modelēšana

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Kas tā ir, un kā tā tiek veikta

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta (SPAELP) mērķis ir aprēķināt uzņēmuma darbības rezultātā radīto piesārņojošo vielu emisiju un pārliecināties, ka, emitējot aprēķinātos daudzumus, netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi. To pārbauda, veicot izkliedes aprēķinus jeb modelēšanu.

Izkliedes modelēšana tiek veikta ar specializētu datorprogrammu, kura aprēķina, kā piesārņojošo vielu emisija izkliedēsies un kādas būs piesārņojošo vielu koncentrācijas uzņēmuma tuvākajā apkārtnē. Šos datus pēc tam ir iespējams salīdzināt ar gaisa kvalitātes normatīviem, lai noteiktu, vai uzņēmuma darbības rezultātā netiks radīts apdraudējums videi un sabiedrības veselībai.

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Izkliedes modelēšanas veikšanas gaita

Izkliedes modelēšana sastāv no vairākiem posmiem, no kuriem būtiskākie ir šādi:

1

Pamata paramateru ievade

Izkliedes modelēšanas datorprogrammā tiek definēta koordinātu sistēma, kurā atradīsies modelējamais objekts, pievienota karte, ielādēti dati par reljefu un noteikti citi pamata parametri, kas tiks ņemti vērā, veicot izkliedes modelēšanu.
2

Emisijas avotu ievade

Modelēšanas programmā tiek ievadīti visi uzņēmuma emisijas avoti un to raksturlielumi – tips, augstums, diametrs, plūsmas ātrums, emisijas ātrums, emisijas dinamika u. c.
3

Aprēķiņa režģa izveide

Lai modelēšanas programma zinātu, kur un kādos punktos ir jārēķina piesārņojošo vielu koncentrācijas, programmā tiek izveidots aprēķinu režģis, kurš parasti ir ar aprēķina soli 50 x 50 metri un 2 metrus virs zemes.
4

Meteoroloģisko datu sagatavošana

Veicot izkliedes modelēšanu, aprēķinos ir jāņem vērā darbības vietai raksturīgie meteoroloģiskie dati. Tos ir iespējams iegādāties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC).

LVĢMC izsniegtie meteo dati vispirms tiek ievadīti īpašā datorprogrammā, kas, ņemot vērā attiecīgās meteo stacijas apkārtējās vides specifiku, tos normalizē, lai tie būtu objektīvi un piemērojami arī uzņēmuma darbības vietai. Normalizētie meteo dati pēc tam tiek ievadīti modelēšanas programmā.

5

Tuvāko ēku ievade

Tā kā ēkas ir šķēršļi, kuru ietekmē vējš maina plūsmas virzienu un ātrumu, tās būtiski maina arī piesārņojošo vielu izkliedi. Lai modelēšanas programma to varētu ņemt vērā, tajā tiek ievadīti dati par uzņēmuma tuvumā esošajām ēkām.
6

Izkliedes modelēšanas veikšana

Kad visi parametri ir ievadīti, izkliedes modelēšanas datorprogramma var veikt izkliedes aprēķinus. Atkarībā no ievadīto emisijas avotu skaita un specifikas, tas var aizņemt no 1 līdz 30 minūtēm.
7

Rezultātu apstrāde

Pēc izkliedes aprēķinu pabeigšanas iegūtie rezultāti tiek apstrādāti – noteiktas piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas, augstākās atļautās koncentrācijas, aizpildītas izkliedes modelēšanas rezultātu tabulas, izveidotas izkliedes kartes u. c.

Izkliedes modelēšanas veikšana

Lai veiktu izkliedes modelēšanu, ir nepieciešams zināt, kādi emisijas avoti atrodas uzņēmumā, cik daudz un kādas vielas tie emitē, kāda ir to darbības dinamika. Tāpat arī ir nepieciešami uzņēmuma darbības vietai raksturīgie meteoroloģiskie dati un dati par fona piesārņojumu, ko ir iespējams iegādāties LVĢMC, kas tos sagatavo 10 darbdienu laikā.

Atkarībā no emisijas avotu un piesārņojošo vielu skaita, izkliedes modelēšanas ilgums var atšķirties, taču lielākoties tas ilgst 1 nedēļu, lai gan īpašos gadījumos to var paveikt arī ātrāk.

Izkliedes modelēšana (aprēķini)

Tomēr jāņem vērā, ka izkliedes modelēšanu ietekmē arī iepriekš grūti paredzami apstākļi, piemēram, uzņēmuma apkārtnē esošais fona piesārņojums – ja fona piesārņojums ir augsts, pieaug varbūtība, ka uzņēmumam būs jāveic jutīguma analīze jeb papildus izkliedes modelēšana, izmantojot pēdējo 3 gadu meteoroloģiskos datus. Tāpat arī, ja uzņēmums rada lielu emisijas apjomu, izkliedes modelēšana var uzrādīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumus – tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, un jāveic atkārtota izkliedes modelēšana.

Mēs varam veikt izkliedes aprēķinus (modelēšanu)!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze emisijas limitu projektu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” var veikt izkliedes modelēšanu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par izkliedes modelēšanu un tās gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv