A kategorijas darbībai

A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja

Jaunas atļaujas saņemšana un esošas atļaujas grozīšana

Uzņēmumiem, kuri veic vienu vai vairākas likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikumā minētās darbības, ir nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.

Ja uzņēmums vienlaikus veic arī kādu no MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumā vai 2. pielikumā minētajām B vai C kategorijas piesārņojošām darbībām, tad tam ir nepieciešama tikai A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kurā tiks iekļautas arī B un C kategorijas darbības.

Piesārņojošās darbības atļauja tiek izsniegta objektam vienā noteiktā adresē! Ja uzņēmumam ir vairāki objekti, kuros tiek veiktas piesārņojošās darbības, tad katram objektam ir nepieciešama sava atļauja.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja

Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no saimnieciskās darbības un tās radītā vides piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai var būt nepieciešams sagatavot vairākus dokumentus. Nozīmīgākie no tiem ir šādi:

IESPĒJAMS: Ietekmes uz vidi izvērtējums
Ja uzņēmuma darbība atbilst kādai no likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā minētajām darbībām, tam ir jāveic pilnais ietekmes uz vidi novērtējums.

Ja uzņēmuma darbība atbilst kādai no 2. pielikumā minētajām darbībām, tam ir jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Emisijas limitu projekts
Ja uzņēmums rada nozīmīgu gaisu piesārņojošo vielu vai smakas emisiju, tam ir nepieciešams izstrādāt stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTI: Iesniegums atļaujas saņemšanai vai grozīšanai
Lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju, ir nepieciešams sagatavot iesniegumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības [..]” 3. pielikumā dotajam paraugam.

Obligātā iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests varētu novērtēt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 3. pielikumā dotajam paraugam.

Atbilstoši paraugam, iesniegumā ir dažādas sadaļas, kurās ir jānorāda dažāda uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojoša informācija – darbības apraksts, informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām, dati par izmantotajiem elektrības, siltuma, ūdens resursiem, par darbības rezultātā radītajiem notekūdeņiem, atkritumiem u. tml. Iesniegumam ir arī jāpievieno dažādi pielikumi, piemēram, līgumu kopijas ar atkritumu apsaimniekotājiem, artēzisko urbumu tehniskās pases, kanalizācijas shēmas u. c.

Aizpildīts iesniegums kopā ar pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienesta informācijas sistēmā TULPE.

Piesārņojošās darbības atļaujas saņemšana vai grozīšana

A kategorijas piesārņojošajām darbībām pirms atļaujas saņemšanas vai būtisku grozījumu veikšanas ir jāorganizē publiskā apspriešana. Tās laikā uzņēmums interesentiem sniedz informāciju par plānoto saimniecisko darbību, kā arī atbild uz klātesošo jautājumiem un uzklausa viņu viedokli.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja

Balstoties uz iesniegumā minēto informāciju un publiskajā apspriešanā izteiktajiem viedokļiem, Valsts vides dienests sagatavo jaunu vai groza (atjaunina) esošo piesārņojošās darbības atļauju. Atļaujā tiek norādīti galvenie uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošie dati, kā arī izvirzīti nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai atļauja saglabātu, piemēram, reizi gadā iesniegt atskaites par darbībām ar ķīmiskajām vielām vai izlietotajiem ūdens resursiem.

Mēs varam palīdzēt iegūt piesārņojošās darbības atļauju!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vides dokumentu sagatavošanā, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” sagatavos obligāto iesniegumu un palīdzēs iegūt jaunu vai grozīt esošu piesārņojošās darbības atļauju!

Lai uzzinātu vairāk par jaunas atļaujas saņemšanu un esošas atļaujas grozīšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv