Pārskatu sagatavošana

Gada statistikas pārskata par gaisa aizsardzību “2-Gaiss” sagatavošana

Uzņēmumiem, kuri veic A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību enerģētikas vai citā jomā, kas saistīta ar piesārņojošo vielu emisiju gaisā, par katru kalendāro gadu ir jāsagatavo gada statistikas pārskats par gaisa aizsardzību “2-Gaiss” un jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Par pārskatu “2-Gaiss”

Statistikas pārskats “2-Gaiss” ir jāaizpilda saskaņā ar 23.05.2017. MK noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2. pielikumā doto veidlapas paraugu.

Gaisa pārskatu ilustratīvs attēlsVeidlapā ir jāievada pamata dati par uzņēmumu un jāaizpilda vairākas tabulas:

  1. par uzņēmumā esošajiem emisijas avotiem;
  2. par katra emisijas avota izmesto piesārņojošo vielu emisijas limitiem un faktisko emisiju;
  3. par gāzu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektivitāti (ja tādas ir uzstādītas);
  4. par kurināmā izmantojumu (ja ir uzstādītas sadedzināšanas iekārtas);
  5. par emisijas avotu darbības ilgumu un dinamiku;
  6. par izmaiņām emisijas avotu darbībā (ja tādas ir notikušas).

Pārskata iesniegšanas kārtība

Statistikas gada pārskats “2-Gaiss” ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā. Lai to izdarītu, uzņēmumam ir vai nu jānoslēdz līgums ar Valsts Vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu, vai jāreģistrējas LVĢMC tīmekļvietnē saskaņā ar reģistrācijas kārtību.

Kāpēc pārskata sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Statistikas pārskata “2-Gaiss” aizpildīšana prasa zināmas iemaņas un zināšanas par pārskatā izmantoto terminoloģiju un aizpildīšanas kārtību. Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā LVĢMC tiešsaistes režīmā.

“Vides dokumenti” sagatavos gada statistikas pārskatu “2-Gaiss” Jūsu uzņēmumam un ievadīs to LVĢMC tīmekļvietnes tiešsaistes režīmā!

Pakalpojuma cena: 150 EUR.