Iesniegumu sagatavošana

Iesnieguma sagatavošana A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

Piesārņojošas darbības, kurām ir nepieciešama A kategorijas atļauja, ir uzskaitītas 15.01.2001. likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikumā.

Ja uzņēmums vienlaikus veic arī B vai C kategorijas piesārņojošās darbības (uzskaitītas MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikumā un 2. pielikumā), tam ir nepieciešama tikai A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kurā tiks iekļautas arī B un C kategorijas piesārņojošās darbības. Tas pats attiecas, ja uzņēmums veic vairākas A kategorijas piesārņojošās darbības – atļauja ir vajadzīga tikai viena.

Atļaujas saņemšana

A kat. atļaujas ilustratīvs attēlsLai uzņēmums varētu saņemt A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, tam ir jāizpilda 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasības, no kurām galvenā ir Iesnieguma sagatavošana atbilstoši augstāk minēto noteikumu 3. pielikumā dotajam paraugam.

Otra būtiska prasība, kas atšķir A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iegūšanu no B un C kategorijas atļauju saņemšanas, ir publiskās apspriešanas organizēšana. Tās laikā uzņēmumam ir jāsniedz interesentiem informācija par sagatavoto Iesniegumu un paredzēto darbību, kā arī jāatbild uz klātesošo jautājumiem un jāuzklausa viņu viedokli, kuru Valsts vides dienests, iespējams, ņems vērā, pieņemot lēmumu par piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu un nosacījumu izvirzīšanu.

Iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests, kurš atbild par piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanu, varētu novērtēt uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi, tam ir jāsagatavo augstāk minētais Iesniegums. Šajā Iesniegumā tiek norādīta uzņēmuma darbību raksturojoša informācija – darbības apraksts, informācija par radītajiem notekūdeņiem, gaisa piesārņojumu, atkritumiem u. c. informācija.

Atšķirībā no Iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, Iesniegumā A kategorijas darbības atļaujas saņemšanai informācija ir jānorāda ar augstāku detalizācijas pakāpi, kā arī tajā ir jānorāda papildu informācija, piemēram, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, kas ir pieejami attiecīgajai piesārņojošajai darbībai un kā tie tiks īstenoti praksē.


Kāpēc Iesnieguma sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Tā kā Iesnieguma sagatavošana ir laikietilpīga un tam ir nepieciešamas zināšanas, kā to pareizi izdarīt, ir lietderīgi to uzticēt profesionāļiem – tas ietaupīs ne tikai uzņēmuma laiku, bet arī naudu.

Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam izstrādājuši Iesniegumus dažādu nozaru uzņēmumiem un uzkrājuši zināšanas, kā panākt veiksmīgu rezultātu jebkura izmēra un darbības virziena uzņēmumiem.

“Vides dokumenti” sagatavos Iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai un palīdzēs izpildīt visas prasības, lai Jūsu uzņēmums saņemtu šādu atļauju!

Pakalpojuma cena: pēc vienošanās.