Iesniegumu sagatavošana

Iesniegumu sagatavošana A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

Uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar vides piesārņojuma riskiem, ir nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtu piesārņojošās darbības atļauju. Atkarībā no piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības tiek dalītas trīs kategorijās – A, B un C -, un katrai no tām ir atšķirīga procedūra, kas jāizpilda, lai atļauju saņemtu.

Piesārņojošās darbības

Saimnieciskās darbības, kurām ir nepieciešamas piesārņojošās darbības atļaujas, ir noteiktas attiecīgos normatīvajos aktos:

Atļauju ilustratīvs attēls

  • A kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas 15.01.2001. likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikumā.
  • B kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumā.
  • C kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā.

Visstingrākās vides aizsardzības prasības ir izvirzītas A kategorijas piesārņojošām darbībām, tad B kategorijas piesārņojošām darbībām, bet visvieglākās – C kategorijas piesārņojošām darbībām.

Ja uzņēmums veic vairākas piesārņojošās darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, tad uzņēmumam ir nepieciešama viena piesārņojošās darbības atļauja – tās kategorijas atļauja, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības.

Piesārņojošās darbības atļaujas saņemšana

Lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju, Valsts vides dienestā ir jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, kuram jāpievieno atbilstoši pielikumi. Lai saņemtu A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, ir jāveic arī sabiedriskās apspriešanas procedūra.

Uzziniet vairāk par katras kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu: