Pārskatu sagatavošana

Gada statistikas pārskata sagatavošana par saražotajām un/vai importētajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Fiziskām un juridiskām personām, kuras ķīmiskās vielas vai maisījumus ražo vai ieved Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai jebkuras citas valsts, par katru kalendāro gadu ir jāsagatavo gada statistikas pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem un jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Par ķīmisko vielu un maisījumu pārskatu

Statistikas pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jāaizpilda saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumu Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” prasībām.

Ķīmijas pārskatu ilustratīvs attēlsPārskatā par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jāievada pamata dati par uzņēmumu un jāaizpilda vairākas tabulas, kurās jānorāda:

  1. ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums;
  2. ķīmiskās vielas vai maisījuma saražotais un/vai importētais daudzums;
  3. ķīmiskās vielas vai maisījuma klasifikācija un marķējums;
  4. jāpievieno ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapa.

Pārskata iesniegšanas kārtība

Statistikas gada pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā. Lai to izdarītu, uzņēmumam ir jānoslēdz līgums ar LVĢMC par Vienotās vides informācijas sistēmas lietošanu.

Kāpēc pārskata sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Statistikas pārskata par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem aizpildīšana prasa zināšanas gan par pārskatā izmantoto terminoloģiju un aizpildīšanas kārtību, gan arī par ķīmisko vielu klasifikāciju un marķējumiem. Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā LVĢMC tiešsaistes režīmā.

“Vides dokumenti” sagatavos gada statistikas pārskatu par Jūsu uzņēmuma darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem un ievadīs to LVĢMC tīmekļvietnes tiešsaistes režīmā!

Pakalpojuma cena: 150 EUR.