Pārskatu sagatavošana

Gada statistikas pārskata par ūdens resursu lietošanu “2-Ūdens” sagatavošana

Fiziskām un juridiskām personām, kurām ir ūdens resursu lietošanas atļauja, kā arī uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzņēmumi, kuriem ir vai pārskata gadā bija C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums, par katru kalendāro gadu ir jāsagatavo gada statistikas pārskats par ūdens resursu lietošanu “2-Ūdens” un jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Par pārskatu “2-Ūdens”

Statistikas pārskats “2-Ūdens” ir jāaizpilda saskaņā ar 23.05.2017. MK noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 1. pielikumā doto veidlapas paraugu.

Ūdens pārskatu ilustratīvs attēlsVeidlapā ir jāievada pamata dati par uzņēmumu un jāaizpilda vairākas tabulas:

  1. par ūdens iegūšanu un/vai saņemšanu;
  2. par ūdens izlietojumu;
  3. par notekūdeņu attīrīšanu;
  4. par notekūdeņu novadīšanu vidē un/vai uz citu uzņēmumu;
  5. par piesārņojumu novadītajos notekūdeņos;
  6. par saražotajām un/vai saņemtajām notekūdeņu dūņām;
  7. par saņemtā un novadītā ūdens daudzumu;
  8. par veikto notekūdeņu testēšanu;
  9. par uzņēmuma kanalizācijas sistēmu.

Pārskata iesniegšanas kārtība

Statistikas gada pārskats “2-Ūdens” ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā. Lai to izdarītu, uzņēmumam ir vai nu jānoslēdz līgums ar Valsts Vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu, vai jāreģistrējas LVĢMC tīmekļvietnē saskaņā ar reģistrācijas kārtību.

Kāpēc pārskata sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Statistikas pārskata “2-Ūdens” aizpildīšana prasa zināmas iemaņas un zināšanas par pārskatā izmantoto terminoloģiju un aizpildīšanas kārtību. Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā LVĢMC tiešsaistes režīmā.

“Vides dokumenti” sagatavos gada statistikas pārskatu “2-Ūdens” Jūsu uzņēmumam un ievadīs to LVĢMC tīmekļvietnes tiešsaistes režīmā!

Pakalpojuma cena: 150 EUR.