Pārskatu sagatavošana

Gada statistikas pārskatu sagatavošana

Uzņēmumiem, kuri veic A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību vai kuriem ir izsniegtas ūdens lietošanas vai atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas, reizi gadā ir jāsagatavo statistikas pārskati “2-Gaiss”, “2 -Ūdens”, “3-Atkritumi” un/vai pārskats par importētajām vai saražotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem.

Pārskatu ilustratīvs attēlsGada statistikas pārskati par gaisa piesārņojumu (2-Gaiss), ūdens resursu lietošanu (2-Ūdens) un atkritumu plūsmu (3-Atkritumi) ir jāsagatavo saskaņā ar 23.05.2017. MK noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām, savukārt pārskats par importētajām un/vai saražotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jāsagatavo saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumu Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” prasībām. Visi augstāk minētie gada pārskati ir jāsagatavo par kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā.

Atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas, tam var būt nepieciešams aizpildīt un iesniegt vienu vai vairākus gada statistikas pārskatus. Uzziniet vairāk par katru pārskatu: