Limitu projektu izstrāde

Emisijas limitu projektu izstrāde C kategorijas piesārņojošajām darbībām

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekti C kategorijas piesārņojošajām darbībām tiek izstrādāti tikai sadedzināšanas iekārtām (katlumājām), un tas tiek darīts saskaņā ar 14.12.2004. MK noteikumu Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.

Emisijas limitu projekta izstrādes gaita

C kat. ELP attēlsStacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrādei ir vairāki posmi: uzņēmuma darbību un tajā esošos tehnoloģiskos procesus raksturojošas informācijas apkopošana; piesārņojošo vielu emisijas aprēķini katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam; izkliedes modelēšanas veikšana un tās rezultātu analīze.

Informācijas apkopošana

Šajā limitu projekta izstrādes posmā tiek apkopota informācija, kas būs nepieciešama piesārņojošo vielu emisijas aprēķiniem un izkliedes modelēšanas veikšanai: emisijas avotu skaits; to atrašanās vieta uzņēmuma teritorijā; emisiju avotu (tehnoloģisko procesu) raksturojošie dati; emisijas avota darbības ilgums un dinamika u.c.

Emisijas aprēķini

Piesārņojošo vielu emisijas aprēķini C kategorijas piesārņojošajām darbībām (katlumājām) tiek veikti saskaņā ar 14.12.2004. MK noteikumu Nr. 1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai“, kuri nosaka, ka piesārņojošo vielu emisija tiek aprēķināta, izmantojot minētajos MK noteikumos dotos emisijas faktorus.

Izmantojot augstāk minētos emisijas faktorus un uzņēmumā esošo tehnoloģisko darbību raksturojošus lielumus, piemēram, iekārtu paredzamo darbības ilgumu, gaisa attīrīšanas iekārtu esību, kurināmā patēriņu u.c., katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam tiek aprēķināta tā maksimālā iespējamā gaisu piesārņojošo vielu emisija.

Izkliedes modelēšana

Kad visu uzņēmumā esošo emisijas avotu emisija ir aprēķināta, nākamais solis ir izkliedes modelēšanas jeb izkliedes aprēķinu veikšana, lai pārliecinātos, ka, uzņēmumam emitējot aprēķināto piesārņojošo vielu emisiju, tā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti 03.11.2009. MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Izkliedes modelēšana jeb izkliedes aprēķini tiek veikti ar īpaši šim nolūkam izstrādātu datorprogrammu, kurā tiek ievadīti emisijas avotu raksturojošie dati, piemēram, tā koordinātas, dūmeņa augstums, dūmgāzu plūsmas ātrums; dati par fona piesārņojumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; dati par uzņēmuma reģionā raksturīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem; un visbeidzot aprēķinātie piesārņojošo vielu emisijas daudzumi.

Izmantojot augstāk minētos ievaddatus, izkliedes modelēšanas programma veic matemātisku prognozi, kā piesārņojošās vielas izkliedēsies uzņēmuma tuvākajā apkārtnē, savukārt rezultāti tiek salīdzināti ar gaisa kvalitātes normatīviem – ja normatīvs netiek pārsniegts, tad uzņēmuma darbība nerada gaisa piesārņojuma risku un tas drīkst strādāt ar emisijas aprēķinos iekļautajām darba jaudām; ja normatīvs tiek pārsniegts, tad ir jāmeklē risinājumi, piemēram, jāuzstāda gaisa attīrīšanas iekārtas vai jāsamazina darbības jauda.

Izkliedes modelēšanu C kategorijas piesārņojošajām darbībām (katlumājām) veic Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde, kurai ir paredzēts iesniegt limitu projektu.


Kāpēc emisijas limitu projekta izstrādi uzticēt “Vides dokumentiem”

Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam izstrādājuši emisijas limitu projektus dažādu nozaru uzņēmumiem, kas nozīmē, ka mums ir jau gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu lielam tehnoloģisko procesu skaitam.

Tāpat arī mums ir cieša sadarbība ar SIA “Vides impulss” vides piesārņojuma kontroles laboratoriju, kas mums dod iespēju ar izdevīgiem nosacījumiem veikt instrumentālus emisijas mērījumus un piesārņojošo vielu emisiju rēķināt, izmantojot veikto mērījumu rezultātus, – tā ir neatsverama priekšrocība ne tikai nestandarta tehnoloģiskajiem procesiem, kuriem nav iespējams veikt teorētiskus emisijas aprēķinus, bet tas arī dod iespēju samazināt aprēķināto emisijas daudzumu, jo faktiskā emisija bieži vien ir zemāka nekā teorētiski aprēķinātā.

“Vides dokumenti” izstrādās Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu C kategorijas piesārņojošajai darbībai un palīdzēs uzņēmumam izpildīt gaisa kvalitātes normatīvu prasības!

Pakalpojuma cena: 300 EUR.