Citu dokumentu izstrāde

Iesnieguma sagatavošana VVD tehnisko noteikumu saņemšanai

Uzņēmumiem, kuri veic 27.01.2015. MK noteikumu Nr. 30 “Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi” pielikumā minētās darbības, ir nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtus tehniskos noteikumus.

Par VVD tehniskajiem noteikumiem

Ilustratīvs attēls tehniskajiem noteikumiemValsts vides dienesta izsniegtie tehniskie noteikumi nosaka vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām saskaņā ar 14.10.1998. likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējuma pilno procedūru, vai 27.01.2015. MK noteikumu Nr. 30 “Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi” pielikumā minētajām darbībām.

Tehnisko noteikumu saņemšanas kārtība

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ir jāaizpilda pēc Valsts vides dienesta izdota iesnieguma parauga, kurā ir jāsniedz uzņēmuma darbības raksturojums, to vidū informācija par izmantotajām izejvielām, ražoto produkciju, patērētajiem resursiem, piesārņojuma emisiju u.c., un aizpildīts iesniegums ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Valsts nodeva par tehnisko noteikumu sagatavošanu ir 50 EUR. Valsts nodevu maksā paredzētās darbības ierosinātājs pirms attiecīgo tehnisko noteikumu sagatavošanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu).

Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā. Konts LV10TREL1060210929900. Maksājuma uzdevumā norādot – valsts nodeva par tehnisko noteikumu sagatavošanu Valsts vides dienestā, norādot konkrētā objekta adresi.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja paredzētajai darbībai nepieciešams atzinums, kurā noteikts, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.


Kāpēc iesnieguma sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Lai arī Iesnieguma tehnisko noteikumu saņemšanai sagatavošana nav grūta, tā ir ar savām niansēm, tāpēc ir lietderīgi to uzticēt profesionāļiem – tas ietaupīs uzņēmuma laiku un atvieglos birokrātisko slogu. Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā Valsts vides dienestā.

“Vides dokumenti” sagatavos iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai un iesniegs to Valsts vides dienesta tiešsaistes informācijas sistēmā “TULPE”!

Pakalpojuma cena: 150 EUR.